Neuro-pædagogik
&
Neuro-Rehabilitering

Viden om kognitive vanskeligheder, og hvordan de kan komme til udtryk i praksis, er afgørende for at tilpasse forventninger og krav til den enkeltes ressourcer og behov

Neurofaglig konsulent

På baggrund af stor praksiserfaring med neuropædagogik og neurorehabilitering yder jeg konsulentbistand til fagprofessionelle gennem supervision, råd­givning, undervisning og projektledelse samt vejledning til borger og pårørende. Jeg har særlig viden om hjerneskader, opmærksomhedsforstyrrelser og udviklings­handicap.

Borgere med behov for støtte, kan have en adfærd, der kan være svær at forstå. Via neuropædagogisk sparring og supervision øges indsigten i og forståelsen for, hvad der kan ligge til grund for borgerens adfærd og behov, så I kan igangsætte virksomme indsatser og dermed øge borgerens trivsel og personalets arbejdsglæde.

Er du eller en af dine nærmeste ramt af hjerneskade, og ønsker du viden om følgerne heraf og betydningen af dette for jeres hverdag, så yder jeg vejledning herom.

Jeg underviser tværfaglige personalegrupper, som ønsker viden om:
- Kognition
- Neuropædagogik
- Energiforvaltning
- Fysisk håndtering i praksis
- Sansestimulering i hverdagen

Jeg bidrager til projektledelse og implementering af nye tiltag i praksis i tæt samarbejde med jeres organisation. Eksempelvis udvikling af brobygning fra rehabiliteringstilbud til egen bolig.

Christina Folkmann Hansen

Neuropædagogisk & neurofaglig konsulent - Ergoterapeut

Jeg kombinerer ofte viden hentet fra neuropsykologi, neurorehabilitering, neuropædagogik, energiforvaltning samt sanseintegration og bringer det i spil hos borger og pårørende, samt ifm. facilitering af faglig refleksion under neuropædagogisk supervision af tværfaglige personalegrupper og ifm. undervisning. Desuden god erfaring med sidemandsoplæring og praksissupervision.

Jeg har over 12 års erfaring med VISO-rådgivning målrettet borgere, pårørende og personale mhp. at fremme trivslen hos borgere med forskellige udfordringer, herunder medfødt og erhvervet hjerneskade, opmærksomhedsforstyrrelser og udviklingshæmning. I den sammenhæng ser jeg ofte komorbiditet med autismespektrumforstyrrelser, angst, depression, bevægehandicap og sansemæssige udfordringer.

Jeg er særligt optaget af, hvordan vanskeligheder kommer til udtryk i hverdag/adfærd, adækvat kravstilpasning, fremme af trivsel, håndtering og forebyggelse af udadreagerende adfærd, neuropædagogik, Sanseintegration (SI), low arousal og fysisk tilgang.

Jeg har erfaring fra gruppeforløb for borgere med ADHD.