Projektledelse og implementering

Mangler du en fagperson med neuropædagogisk og neurofaglig viden til projektledelse eller implementering af nye tiltag? Jeg indgår aftale om både kortere og længerevarende faglige projekter, hvor jeg eksempelvis bidrager med:

 • Opstart og planlægning af forløb
 • Styring og gennemførelse 
 • Evaluering
 • Neuropædagogisk og neurofaglig sparring
 • Workshop og undervisning
 • Implementering – sidemandsoplæring og praksissupervision 
 
Projekterne kan eksempelvis dreje sig om:
 • Brobygning fra døgnrehabilitering til eget hjem
 • Kompetenceudvikling af tværfagligt personale – Eksempelvis omhandlende neuropædagogik, neurorehabilitering, energiforvaltning, sansestimulering i dagligdags aktivitet, fysisk håndtering i praksis
 • Tværfagligt samarbejde
 • Anvendelse af faglig refleksionsproces til drøftelse af borgeres udfordringer og adfærd med henblik på at afprøve fagligt begrundede tilgange og metoder

Tidligere projekter

2020-2021 Deltager i implementeringsprojekt i VISO vedr. Beskyttende faktorer for voksne med udviklingshæmning og udadreagerende adfærd 

2018-2023 Neuropædagogisk supervision til bosteder omkring konkrete borgere 

2017-2018 Afholde gruppeforløb for borgere med ADHD mhp afprøvning af metode R&R2 (reasoning and rehabilitation 2) via Socialstyrelsen i samarbejde med Køge Kommune. 

2017-2019 Faglig koordinator for Specialiseret rehabilitering og ansvar for at udvikle procesbeskrivelser og sagsgange. 

2015-2020 Kursusvirksomhed – Primus motor i at videreudvikle kursuskatalog fra Bomi samt afholdelse af kurser i samarbejde med ergoterapeut, fysioterapeut og neuropsykolog. Kurserne afholdes på Bomi med personale fra forskellige arbejdspladser eller med én personalegruppe fra samme organisation i dennes faciliteter. Underviser på kurser omhandlende:  

 • Neuropædagogik i praksis  
 • Neurorehabilitering  
 • Fysisk håndtering i praksis (Særligt udviklet til alt plejepersonale i Ringsted Kommune i samarbejde med AMU) 

Samlet undervisningserfaring – omkring 80-90 kursusdage 

2013-2014 Som neurofaglig konsulent i forbindelse med ”puljemidler til styrket genoptræning og rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade i årene 2011-2014”, varetog jeg varierede opgaver i mange forskellige kommuner på hele Sjælland. I perioden varetog jeg stort set udelukkende opgaver vedr. Puljeprojektet: 

 • Supervision af og sparring med tværfagligt personale rettet mod både borger relaterede opgaver samt forandringer og udvikling i organisation omkring indsatsen på hjerneskadeområdet. 
 • Opgaverne indebar bl.a. at jeg opbyggede kurser fra bunden omhandlende neuropsykologi, neuropædagogik, kommunikation, samarbejdende hjerneskadeindsats, pårørende mv., og afholdt mange hele kursusdage for tværfagligt personale – både myndighedspersoner og udførere.  
 • Deltog i opbygning af kommunalt hjerneskadeteam som neurofaglig sparringspartner, i tæt samarbejde med de kommunale projektstyrere.  
 • Koordinations opgaver 

 

2011-2012 Projekt – ”At vide hvor den anden er” (Forebyggelsesfonden) Hjerneskadecentret BOMI har i samarbejde med Lolland kommune ved Søndersø Bo- og rehabiliteringscenter og Guldborgsund kommune ved Bo og støttecenter Saxenhøj og Social psykiatrien, etableret projektet ”At vide hvor den anden er” bevilget af ForebyggelsesFonden. Supervision af personalet på institutionerne i.f.t. borgere med bl.a. hjerneskader. Formålet med projektet var at opkvalificere personalet, så de blev bedre i stand til at forstå den hjerneskadedes vanskeligheder og reaktionsmønstre, for at kunne yde den rette støtte i hverdagen. Projektet er baseret på Mark Ylvisakers og Timothy Feeneys arbejde med rehabilitering af hjerneskadede i USA.